செய்திகள்

அண்மைய யாழ் மாநகரசபை செய்திகள்.

நாங்கள் வழங்கும் சேவைகள்

மாநகர சபையால் ஆற்றப்படும்
சேவைகளும் பணிகளும்

நூலகங்கள், கல்வி, கலாச்சார மேம்பாடு

குளங்கள், வடிகால்கள் பராமரித்தல்

சந்தைகள், கடைகள் பேணலும் பராமரித்தலும்

பொது நிர்வாகமும் ஆளணியும்

தீயணைப்பு சேவை

நீர் விநியோகம்

01.

படிமுறை 1

பெற்றுக்கொள்ள முனையும் சேவையை தெரிவு செய்யவும்

02.

படிமுறை 2

சேவை பெறுனர் தொடர்பான விபரங்களை உள்ளிடவும்

03.

படிமுறை 3

கட்டணஅட்டை தொடர்பான விபரங்களை உள்ளிடவும்

04.

படிமுறை 4

கட்டணத்தை செலுத்தி e பற்றுசீட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும்

இணையவழி கட்டணங்கள்

யாழ் மாநகரசபையின் கட்டணங்களை இணையவழி ஊடாக இங்கு செலுத்த முடியும்.

    நிர்வாகம்

    யாழ் மாநகரசபை நிர்வாக கட்டமைப்பு

    [teamchart id='1' title='Org Chart' responsivemode='false']