UNDP மற்றும் யாழ் மாநகரசபையின் நிதிப் பங்களிப்புடன் முன்னெடுக்கப்பட்ட மகிழ்ச்சிகரமான சமுதாயத்தை உருவாக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

யாழ் மாநகர சபையின் பெண் உறுப்பினர்களினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற UNDP மற்றும் யாழ். மாநகரசபையின் நிதிப் பங்களிப்பு...

Continue reading