தெருக்கள், பாலங்கள், மதகுகள் அமைத்தலும் தெருவிளக்கு பொருத்துதலும்

திண்ம, திரவக்கழிவு முகாமைத்துவம்

சந்தைகள், கடைகள் பேணலும் பராமரித்தலும்

கழிவகற்றல் கட்டணங்களும் விற்பனையும்

நீர்சேவைக் கட்டணங்கள்

நூலகங்கள், கல்வி, கலாச்சார மேம்பாடு

மயானங்கள், சேமக்காலைகள் பராமரித்தல்

தீயணைப்பு சேவை

குளங்கள், வடிகால்கள் பராமரித்தல்

மகப்பேற்று நிலையங்கள், ஆரம்ப சுகாதார சிகிச்சை நிலையங்கள் பேனல் மற்றும் சிறுவர் மேம்பாடு, சுகாதாரம், சுகாதார நலங்கள் பேனல்

இலவச சித்த வைத்திய நிலையங்கள், மூலிகைத்தோட்டம், மருந்து தயாரித்தலும்

பொழுதுபோக்கு, ஓய்வு வசதிகள் (பூங்கா)

விளையாட்டு மைதானங்களும், அரங்குகளும்

நகரத் திட்டமிடல்

ஆதனவரி அறவீடு

குத்தகைகள், வாடகைகள், உரிமங்கள் அறவிடல்