கோவில்கள்

Jaffna Municipal Council Area

Temples in Jaffna

Will be Updated Soon

Ongoing Projects

බෝවන රෝග හඳුනාගැනීමේ වෛද්යර කඳවුරක් ග්රීදන්ෆීල්ඩ් ප්රමජා මධ්යදස්ථානයේදී පැවැත්විය.

යාපනය ග්රී්න්ෆීල්ඩ් ප්ර්ජා මධ්ය.ස්ථානය

Latest Events