வைத்தியசாலைகள்

Jaffna Municipal Council Area

Hospitals in Jaffna

Will be Updated Soon

Ongoing Projects

"எங்களது யாழ். நகரத்தை சுத்தமாக வைத்திருப்போம்" எனும் திண்மக்கழிவு விழிப்புணர்வு செயற்றிட்டம

நாவாந்துறை

Latest Events