தொடர்புகள்


யாழ்மாநகரசபை தொலைபேசி இலக்கங்கள்


விபரம்

தொலைபேசி இலக்கங்கள்

ஆணையாளர் பகுதி

021 222 8874

கணக்காளர் பகுதி

021 222 5619

கணக்காளர் பகுதி

021 411 2335

பொது

021 222 2275

பொது சனத்தொடர்பு

021 222 2335

முதல்வர் பகுதி

021 222 1189

முதல்வர் பகுதி

021 222 1187

முதல்வர் பகுதி

021 222 1186

மின்சார பகுதி

021 320 7413

செயலகம் (fax)

021 222 2334

செயலகம்

021 320 2488

சோலை வரி (Front Office)

021 221 9557

சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவு

021 222 2645

வேலைப்பகுதி

021 222 2019

துரையப்பா அரங்கம்

021 221 9290

வாகனப் பகுதி

021 320 2085

நீர் வேலைப் பகுதி

021 222 3499

திருநெல்வேலி பம் நிலையம்

021 222 0857

கோண்டாவில் பம் நிலையம்

021 223 0447

தீயணைப்பு பகுதி

021 222 8888

தீயணைப்பு பகுதி

021 320 7777

பொது நூலகம்

021 222 6028

பொது நூலகம்

021 222 6025

பொது நூலகம்(fax)

021 222 6027

பொது நூலகம்

021 222 6030

பொது நூலகம்

021 222 6031

பொது சுகாதார பொறியியல் பிரிவு

021 320 7625

தாபன பகுதி

021 221 7984

கணக்காளர் பகுதி

021 221 7698

பொது சுகாதார பொறியியல் பிரிவு

021 221 7698

சோலை வரி

021 221 7697

கொள்வனவு பகுதி

021 221 7691

திட்டமிடல் பகுதி

021 221 7692

ஆயுர்வேதம்

021 221 7694

நல்லூர் நூலகம்

021 221 7987

பிரதி ஆணையாளர்

021 221 6154

இறைவரி பரிசோதகர் பிரிவு

021 221 5688

வேலை பகுதி

021 221 6468

செய்தியும் நிகழ்வும்

விழிப்புணர்வூட்டல் செயலமர்வு

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

மேலும் படிக்க

4காவது காலாண்டுக்கான கணக்காய்வு குழுக்கூட்டம்.

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

மேலும் படிக்க

தைப்பொங்கல் விழா

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை

மேலும் படிக்க